Search form

Lukas 22:44

44Bé béno uras, toow fo ménbuku i Jesuse. Brab toow fo émbagér i kédasal ne. Atin ménénét fo toow, brab léménuyut i énét ne dob fantade maak dara.