Search form

Lukas 22:45

45Amun énggilid démasal, téménindég ménagéw ménangéy dob de kuyugén. Endob énggito no bero énggéfidong ro non lugotén ro non émbuku ro.