Search form

Lukas 22:49

49Amun énggitoy de kuyug Jesus i ni ménrigo, ménbéréh ro maro, “Kadnan, sétiboh gey bé de sundang gey?”