Search form

Lukas 22:51

51Endob bang Jesuse, “Ngaén i nan!” Brab génamakén i kélingoéne ménfali, atin ménuwa.