Search form

Lukas 22:63

I kékukume bé Jesuse

63Atin i de étéw mantayan bé Jesuse féganayé ron tafésén brab diyangkaén.