Search form

Lukas 22:7

7Amun ménifus i firoye gétérésangan, ménggumah i gaiwe fatut i de Judio sémumbali nati bili-bili kay kékandulie féndawét “Témara”.