Search form

Lukas 23:17

17I ni ménrigo bé gaiy kékandulie “Témara”. Atin i adat i méguléwe tidéw Roma sénga kanduli “Témara” témangéy ségétéw ménkalabusu inok fiyoy fédéw i de Judio de.