Search form

Lukas 24

I kétébule Jesuse

1Amun toow fo géfuwén bé no Duminggu, i de libun ménodor bé Jesuse tidéw Galilea, ménangéy ro dob lébéng Jesuse. Nuwit roy mamute daun ténafay ro. 2Amun énggégumah ro dob lébéng ne, énggito roy batéwe fénggétéléb bé béngaway lébénge ni ménkériring. 3Tidéw béno, ménahur ro, éndob i bangkay Jesuse éndaén diyoén. 4I lala ruwe témindég mégaif, méntékow méntéfégitoy ruwowe gétéw lagéy, sémélinang i de kégal ro. 5Toow fo ménggilak i de ni libun, mélaw déménungul ro. Tidéw béno, ménbéréh i de lagéy ni maro, “Sedek mangéy gom dob lébénge séméléd bé ségétéwe étéw méuyag? 6Endaén dini no, non ténébule i Tuluse nén. Fégétédém gom i de kébéréhén begom diyo de séna dob Galilea mano, 7‘I Nga i Kéilawane iray dob de tete étéw atin kélaboné ro dob kruse. Endob dob gétéléw ne gétérésang, tébule.’ ”

8Tidéw béno, i de libun ni, énggétédémo roy bénréh Jesuse. 9Mélaw ménagéw ro tidéw dob lébénge brab nuret ro dob de folo bra sébaan kuyug Jesuse brab dob kéluhanay de dumo étéw i kéluhanay énggito ruwe brab énggélingoo ruwe. 10(I ni do libun ro Maria Magdalena, Juana, brab Mariawe idéng Santiago, brab de dumo libun, nuret roy de ni dob de apostol.) 11Endob i de kuyug Jesus, énda ménunur ro bé bénréh i de libun ni, non maro ké dufang saén i kébéréh ruwe de. 12Endob i Pedrowe ni ségétéw bé de kuyug Jesus téménindég brab léménéntu mangéy dob lébénge. Amun énggégumah diyo, sénarirén ténéngténg, atin énggito no say de safut fénggébaus bé bangkay Jesuse, ménféled. Mélaw ménule ménggaif bé no ménrigo.

I de kétéfégito Jesus

13Atin bé béno gai, wén i ruwo gétéw bé de kuyugén ménangéy dob sébaane ingéd fédawétén Emaus, folo bra ruwo gékilometroy kérayu ne tidéw Jerusalem. 14Amun diyo ron dob de aguwon, ménséuret-uret ro fantag bé kéluhanay de ménrigo bé Jesuse. 15I lala ruwe séuret-uret magéw so, bé béno soy Jesuse ménggégumah séodor béro magéw. 16Endob nalang ro fégéloloné ro ké Been i Jesuse. 17Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Ati nan ureté kom bé lala goma nan magéw?”

Tidéw béno, téménrén ro magéw brab ménbuku i falas ruwe. 18Ségétéw bero féndawét Kleopas ménbéréh dob Jesuse mano, “Beem saén keeyén i étéwe bati dob Jerusalem, énda gétiga moy atiy ménrigowe diyo bé de ni gai.”

19Ménénginsa i Jesus mano, “Ati no ménrigo?”

Séménumbul i de kuyugén maro, “Fantag bé Jesuse tidéw Nasaret, ségétéw sénarigoy Tuluse muret. Barakatan i de kébéréhén brab de rénigo no dob téngaangay de étéw brab dob Tuluso. 20I uléwoy de fadi gey brab de odoro key fénkéfo roy Jesuse inok kukumén brab féléhuén kélabonén dob kruse. 21Wénén i inam gey bé Beene damén i mémukase betom do Judio. Atin béleewe niy gétéléwo nuwe gétérésangan tidéw bé no ménrigo. 22Brab wén i de dumo gey do libun, fénggaif ro begey non ménangéy ro dob lébénge toow fo gino géfuwén. 23Endob amun sénléd roy bangkay ne, énda énggito ro de. Atin ménséfule ro, brab bénréh ro bé wén i de télaki méntéfégito émbéréh bé Jesuse méntébule. 24Tidéw béno, i de dumo begey do kuyug Jesus ménangéy ro so dob lébéng Jesuse ni, brab énggito roy kéluhanane toow ménrigo loo bé kébéréh i de libun ni, éndob énda gito roy bangkay Jesuse.”

25Tidéw béno, bénréh Jesuse bero mano, “Toow gom fo dufang, brab énda munur gom bé bénréh i sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. 26Békén ba kailangan mérasay i Kristowe atin tidéw béno médayéw fo toow?” 27Tidéw béno, fénggétiga Jesuse dob berowe ké atiy ménsulate dob libro Moisese brab i sénulat i kéluhanay sénarigoy Tuluse fantag bé Beene.

28Amun gédét ro nén dob ayo ruwe ni, i Jesuse ni fénténgténgén bé maak taus magéw mangéy férayu. 29Endob nongot ro bé Jesuse maro, “Odor go begey témérén non gédétén sémingkuf.” Mélaw ménodor i Jesuse bero mahur dob lawie. 30Amun diyo ron ménsar dob doror i ahayane, méndot i Jesuse fan brab fénsalamata no. Tidéw béno, sénkébeng-kébengén, atin sénaarén dob berowe. 31Tidéw béno, énggélolo roy Jesuse, éndob tékow ménalfa dob téngaanga ruwe. 32Tidéw béno, ménsébéréh-béréh ro maro, “Been i funa tuwe toow fo fiyoy de fédéw to brab toow fo méoror to bé késébéréh-béréh ne beto amun diyo to dob de aguwon atin bé lala ne mureton beto fantag bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse.”

33Bé béno so, téménindég ro brab ménséfule ro mangéy Jerusalem. Diyo énggito roy de folo bra sébaan ménsélimud beroy de dumo kuyugén. 34Atin séuret-uret ro maro, “I Kadna tome toow méntébule, non méntéfégito dob Simone.” 35Tidéw béno, nuret i ruwowe gétéw dumo roy ménrigowe dob de aguwon, brab ati kégélolo ruwe de bé de sékébeng-kébengén fan.

36I lala ruwe séuret-uret, méntéfégitoy Jesuse téménindég dob kérara ruwe ménsébéréh bero.

37Endob toow fo mégilak ro non maro ké ménayam i Jesuse. 38Mélaw ménbéréh man i Jesuse mano, “Sedek mégilak gom? Aw mérégén i kéunur gome ké méuyagu? 39Téngténg gom i de kémér gu ni brab de sékéy gu ni. Gito gom? Toow, Begén. Gamakénu inok gétuwa kom békénu ménayam. I ménayame énda i ungéén brab énda i bukalén. Endob gito gom, wén i kagén de.”

40Tidéw béno, fénténgténg Jesusey de kémérén brab de sékéyén. 41Toow ro fo ménggaif brab énda géféngintoow ro de, non toow fo fiyo damén ké toow. Mélaw i Jesuse fénénginsaa no bero mano, “Wén i féama gom Begén?” 42Atin niraya ro sébaan sédo, 43atin éndotén brab namaén dob adafa ruwe.

44Atin bénréhén bero mano, “Been soy ni mérigowe bénréh gu begom amun diyou dob begome séna bé énda séna méléhuu. Nuret guy métuman i kéluhanane fantag bé Begéne dob de sénulat Moises brab de sénulat i de sénarigoy Tuluse muret, brab dob de sénulatén kanta dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse.”

45Tidéw béno, fénggétiga Jesuse dob berowe inok gésobuto roy Ménsulate Kébéréh i Tulus. 46Bénréhén man bero mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse bé i Kristowe mékukum, éndob dob gétéléw ne gétérésang tébule. 47Atin sabaf bé atura kuwe fatut ureté kom dob kéluhanay de étéw bé kailanga ro gésénule bé de sala ro brab rigoné roy kétayay Tuluse inok fésagaday Tuluse bero. Uret gom étah dob de étéw dob Jerusalem, tidéw béno dob kéluhanay de étéw dob duniyae ni. 48Fatut ureté kom non begomey de énggégito bé de ni ménrigo. 49Sugué ku mangéy dob begomey ati fénasad i Abay guwe. Endob ongot-ongot gom dob Jerusalem taman gégumah i barakate dob begome.”

I kédiyat Jesuse

50Tidéw béno, nuwit Jesusey de kuyugén ménsut dob no ingéd taman Betania. Amun ménggumah ro diyo, ténunggulén i de kémérén brab déménasal dob Tuluse inok féfiyoné no bero. 51I lala ne rémigo bé ni, déméniyat mangéy dob lawayo. 52Atin fénéngadaf roy Jesuse, brab ménoror ro séfule mangéy Jerusalem. 53Atin diyo ménangéy ro sénga tékélid dob lawi i Tuluse fésalamat bé Tuluse.