Search form

Lukas 24:1

I kétébule Jesuse

1Amun toow fo géfuwén bé no Duminggu, i de libun ménodor bé Jesuse tidéw Galilea, ménangéy ro dob lébéng Jesuse. Nuwit roy mamute daun ténafay ro.