Search form

Lukas 24:12

12Endob i Pedrowe ni ségétéw bé de kuyug Jesus téménindég brab léménéntu mangéy dob lébénge. Amun énggégumah diyo, sénarirén ténéngténg, atin énggito no say de safut fénggébaus bé bangkay Jesuse, ménféled. Mélaw ménule ménggaif bé no ménrigo.