Search form

Lukas 24:13

I de kétéfégito Jesus

13Atin bé béno gai, wén i ruwo gétéw bé de kuyugén ménangéy dob sébaane ingéd fédawétén Emaus, folo bra ruwo gékilometroy kérayu ne tidéw Jerusalem.