Search form

Lukas 24:15

15I lala ruwe séuret-uret magéw so, bé béno soy Jesuse ménggégumah séodor béro magéw.