Search form

Lukas 24:17

17Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Ati nan ureté kom bé lala goma nan magéw?”

Tidéw béno, téménrén ro magéw brab ménbuku i falas ruwe.