Search form

Lukas 24:18

18Ségétéw bero féndawét Kleopas ménbéréh dob Jesuse mano, “Beem saén keeyén i étéwe bati dob Jerusalem, énda gétiga moy atiy ménrigowe diyo bé de ni gai.”