Search form

Lukas 24:19

19Ménénginsa i Jesus mano, “Ati no ménrigo?”

Séménumbul i de kuyugén maro, “Fantag bé Jesuse tidéw Nasaret, ségétéw sénarigoy Tuluse muret. Barakatan i de kébéréhén brab de rénigo no dob téngaangay de étéw brab dob Tuluso.