Search form

Lukas 24:21

21Wénén i inam gey bé Beene damén i mémukase betom do Judio. Atin béleewe niy gétéléwo nuwe gétérésangan tidéw bé no ménrigo.