Search form

Lukas 24:26

26Békén ba kailangan mérasay i Kristowe atin tidéw béno médayéw fo toow?”