Search form

Lukas 24:3

3Tidéw béno, ménahur ro, éndob i bangkay Jesuse éndaén diyoén.