Search form

Lukas 24:30

30Amun diyo ron ménsar dob doror i ahayane, méndot i Jesuse fan brab fénsalamata no. Tidéw béno, sénkébeng-kébengén, atin sénaarén dob berowe.