Search form

Lukas 24:32

32Tidéw béno, ménsébéréh-béréh ro maro, “Been i funa tuwe toow fo fiyoy de fédéw to brab toow fo méoror to bé késébéréh-béréh ne beto amun diyo to dob de aguwon atin bé lala ne mureton beto fantag bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse.”