Search form

Lukas 24:39

39Téngténg gom i de kémér gu ni brab de sékéy gu ni. Gito gom? Toow, Begén. Gamakénu inok gétuwa kom békénu ménayam. I ménayame énda i ungéén brab énda i bukalén. Endob gito gom, wén i kagén de.”