Search form

Lukas 24:41

41Toow ro fo ménggaif brab énda géféngintoow ro de, non toow fo fiyo damén ké toow. Mélaw i Jesuse fénénginsaa no bero mano, “Wén i féama gom Begén?”