Search form

Lukas 24:44

44Atin bénréhén bero mano, “Been soy ni mérigowe bénréh gu begom amun diyou dob begome séna bé énda séna méléhuu. Nuret guy métuman i kéluhanane fantag bé Begéne dob de sénulat Moises brab de sénulat i de sénarigoy Tuluse muret, brab dob de sénulatén kanta dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse.”