Search form

Lukas 24:45

45Tidéw béno, fénggétiga Jesuse dob berowe inok gésobuto roy Ménsulate Kébéréh i Tulus.