Search form

Lukas 24:47

47Atin sabaf bé atura kuwe fatut ureté kom dob kéluhanay de étéw bé kailanga ro gésénule bé de sala ro brab rigoné roy kétayay Tuluse inok fésagaday Tuluse bero. Uret gom étah dob de étéw dob Jerusalem, tidéw béno dob kéluhanay de étéw dob duniyae ni.