Search form

Lukas 24:50

I kédiyat Jesuse

50Tidéw béno, nuwit Jesusey de kuyugén ménsut dob no ingéd taman Betania. Amun ménggumah ro diyo, ténunggulén i de kémérén brab déménasal dob Tuluse inok féfiyoné no bero.