Search form

Lukas 3

I kéuret Juan Bautistawe

1Dob géfolo ne bra limo gébélintuwa bé kéféguléw Tiberiowe, atin Ponsio Pilato sénay méguléwe bé Judeawe, brab Herod i méguléwe bé Galileawe, brab i Filipiwe dumo no sétiman idéng i méguléwe bé Itureawe brab Trakanite, brab Lisaniasey méguléwe bé Abiliniawe, 2atin i de toow do gérotor fadi ro Anas brab Kaifas dob Jerusalem, ménsébéréh i Tuluse bé Juane nga Sakarias. Bé béno gai, ménbati i Juane dob gonone énda i étéw de bati. 3I kéluhanay de ingéd gédét dob wayége Jordan sénugudo no muret mano, “Kailanga kom gésénule bé de sala gom brab fébautis gom. Atin fésagaday Tuluse begom.” 4I rénigo Juane diyo loo bé sénulat i méntélatae sénarigoy Tuluse muret féndawét Isaias mano, “Wén i ségétéwe mékes dob gonone énda i étéw de bati mano, ‘Tafay gom i aguwoy Kadnane. Fééntang gom i aguwo nuwe. 5Tamfurén i kéluhanay de géléna, brab fédatarén i kéluhanay de tuduk brab do buntud fédatarén, brab féntangén i de aguwon bingkug, brab i de kémérih fédosoén. 6Brab i kéluhanay de étéw gégito bé Mémukase tidéw dob Tuluso.’ ”

7Atin médooy étéwe ménangéy dob Juane inok fébautis ro. Endob i Juane ménbéréh mano, “I begome maak do ulé gom non tete i de rigoné kom. Sedek mangéy gom dini? Enda géféraréy gom tidéw dob kékukum i Tuluse ké fébautis gom saén. 8Buluk toow gomén gésénule bé de sala gom, féténgténg gom i de fiyo ula-ulané kom. Atin kagom fégitungén i Tuluse fukasé no begom dob de sala gom sabaf bé begom i de séfu Abraham. Béréhé ku begom, fakay géféwaléy i Tuluse séfu Abrahame tidéw dob de batéw. 9Béleewe ni, gédétén i kékukum i Tuluse bé de tete étéw. Ségiléw bé falakule méntafayén ménténa dob darir i kayéwe inok i de kayéw énda mégonok ro fiyo, tuwongén atin ibérén dob aféye inok métuwég.”

10Atin i de médoo étéw fénénginsa ro dob beene maro, “Ati fatute rigoné key?”

11Atin séménumbul i Juane mano, “Ati wéne ruwo lafin kégalén, fatut iraya noy éndae de. Brab ati wéne amaé no, fatut témukid de so.”

12Enggégumah soy de kémubra buwis inok fébautis ro. Atin ménbéréh ro maro, “Maistéro, ati fatute rigoné key?”

13Séménumbul i Juane mano, “Amuk kémubra gom, kagom lifulén i de étéw. Yamula édot gom saén i katabuwane.”

14Atin i de sundalo ménénginsa ro so dob beene maro, “I begeye, ati fatute rigoné key?”

Atin séménumbul i Juane mano, “Kagomén médot kurta fénagéw dob kéfégése. Taloo no témébo gom bé békéne toow. Kasukudan gomén bé sukay gome.”

15Atin i de médoo étéw amun énggélingoo roy kétoro Juane, kémarang ro brab mégitung ro ké beeney Kristowe ménggumah dob duniyae. 16Mélaw i Juane ménbéréh dob bero mano, “I begéne, bautiso ku begom bé wayége, éndob wén nay gégumahe mas na gérotor begén. Fiyon foy ikét i safatos ne, énda métororu de mukoh. Brab bautiso no begom bé Rémogor i Tuluse brab aféy. 17Féganané noy de fiyo étéw bé de tete étéw ségiléw bé ségétéwe métof. I fégéétof ne diyo dob kémér ne inok fégéétofén bé énrek ne brab fégétimuén bé faréye dob kiwot ne. Brab i de ukofén tuwégé no dob aféye énda émfandaén.”

18Brab wén soy médoowe gékélasi kéuret Juane bé de étéw fantag bé Fiyowe Uret.

19-22Amun médooy de étéw ménbautisén, i Jesuse bénautis Juane so. Amun ménbautis i Jesuse, déménasal, brab i lala ne démasal, ménungka i lawaye. Atin i Rémogor i Tuluse ménlus maak marafati brab méntérimféna dob Jesuse. Atin wén i ménbéréhe tidéw dob lawayo mano, “Beem i Nga guwe. Toow fo kégédawa ku brab késuwata ku.”

Atin i Herode datu, dénowoy Juane fantag bé Herodiyase lénamfaén bawag i dumo nuwe sétiman idéng brab fantag bé de médoo na do tete rénigo Herode. Tidéw béno, numana no nay sala ne bé kéféférisu nuwe bé Juane.

I de katufua Jesus

23Bé kéféganay Jesuse bé galbék ne, téléw folo gébélintuwa i kélukés ne. Brab i de étéw maro ké Jesusey nga Josehe. Been i nga Elihe. 24Been i nga Batate. Been i nga Lebihe. Been i nga Melkihe. Been i nga Janahe. Been i nga Josehe. 25Been i nga Matatiase. Been i nga Amose. Been i nga Nahume. Been i nga Eslihe. Been i nga Nagehe. 26Been i nga Maate. Been i nga Matatiase. Been i nga Semeihe. Been i nga Josehe. Been i nga Judahe. 27Been i nga Joanahe. Been i nga Resahe. Been i nga Sorababele. Been i nga Salatiele. Been i nga Nerihe. 28Been i nga Melkihe. Been i nga Adie. Been i nga Kosame. Been i nga Elmodame. Been i nga Ere. 29Been i nga Josuehe. Been i nga Eliesere. Been i nga Jorime. Been i nga Matate. Been i nga Lebihe. 30Been i nga Simeone. Been i nga Judahe. Been i nga Josehe. Been i nga Jonane. Been i nga Eliakime. 31Been i nga Meleawe. Been i nga Mainane. Been i nga Matatawe. Been i nga Natane. Been i nga Dabide. 32Been i nga Jessehe. Been i nga Obede. Been i nga Boose. Been i nga Salmone. Been i nga Naasone. 33Been i nga Aminadabe. Been i nga Admine. Been i nga Arniwe. Been i nga Esrome. Been i nga Farese. Been i nga Judahe. 34Been i nga Jakobe. Been i nga Isake. Been i nga Abrahame. Been i nga Tarehe. Been i nga Nakore. 35Been i nga Seruge. Been i nga Ragauwe. Been i nga Pelege. Been i nga Hebere. Been i nga Salae. 36Been i nga Kainane. Been i nga Arfakade. Been i nga Seme. Been i nga Noehe. Been i nga Lameke. 37Been i nga Matuseleme. Been i nga Enoke. Been i nga Jarede. Been i nga Mahalaleele. Been i nga Kainane. 38Been i nga Enoke. Been i nga Sete. Been i nga Adame. Been i nga i Tuluse.