Search form

Lukas 3:14

14Atin i de sundalo ménénginsa ro so dob beene maro, “I begeye, ati fatute rigoné key?”

Atin séménumbul i Juane mano, “Kagomén médot kurta fénagéw dob kéfégése. Taloo no témébo gom bé békéne toow. Kasukudan gomén bé sukay gome.”