Search form

Lukas 3:15

15Atin i de médoo étéw amun énggélingoo roy kétoro Juane, kémarang ro brab mégitung ro ké beeney Kristowe ménggumah dob duniyae.