Search form

Lukas 3:16

16Mélaw i Juane ménbéréh dob bero mano, “I begéne, bautiso ku begom bé wayége, éndob wén nay gégumahe mas na gérotor begén. Fiyon foy ikét i safatos ne, énda métororu de mukoh. Brab bautiso no begom bé Rémogor i Tuluse brab aféy.