Search form

Lukas 3:17

17Féganané noy de fiyo étéw bé de tete étéw ségiléw bé ségétéwe métof. I fégéétof ne diyo dob kémér ne inok fégéétofén bé énrek ne brab fégétimuén bé faréye dob kiwot ne. Brab i de ukofén tuwégé no dob aféye énda émfandaén.”