Search form

Lukas 3:19-22

19-22Amun médooy de étéw ménbautisén, i Jesuse bénautis Juane so. Amun ménbautis i Jesuse, déménasal, brab i lala ne démasal, ménungka i lawaye. Atin i Rémogor i Tuluse ménlus maak marafati brab méntérimféna dob Jesuse. Atin wén i ménbéréhe tidéw dob lawayo mano, “Beem i Nga guwe. Toow fo kégédawa ku brab késuwata ku.”

Atin i Herode datu, dénowoy Juane fantag bé Herodiyase lénamfaén bawag i dumo nuwe sétiman idéng brab fantag bé de médoo na do tete rénigo Herode. Tidéw béno, numana no nay sala ne bé kéféférisu nuwe bé Juane.

I de katufua Jesus

23Bé kéféganay Jesuse bé galbék ne, téléw folo gébélintuwa i kélukés ne. Brab i de étéw maro ké Jesusey nga Josehe. Been i nga Elihe.