Search form

Lukas 3:2

2atin i de toow do gérotor fadi ro Anas brab Kaifas dob Jerusalem, ménsébéréh i Tuluse bé Juane nga Sakarias. Bé béno gai, ménbati i Juane dob gonone énda i étéw de bati.