Search form

Lukas 3:5

5Tamfurén i kéluhanay de géléna, brab fédatarén i kéluhanay de tuduk brab do buntud fédatarén, brab féntangén i de aguwon bingkug, brab i de kémérih fédosoén.