Search form

Lukas 4

Ténéngkad Satanasey Jesuse

1Atin i Jesuse fénémanduoy Rémogor i Tuluse, ménule tidéw dob wayége Jordan, brab fénanangguwit i Rémogor i Tuluse mangéy dob de gonon énda i étéw de bati. 2Amun diyoén i Jesuse, ménggégumah i odoroy de saitan féndawét Satanas inok téngkade noy Jesuse rémigo tete. I kérugay i ni éfot folo gétérésangan. Bé do no gai, énda ménama i Jesuse, atin toow fo ménlayaf.

3Ménggégumah i Satanase dob Beene brab ménbéréh mano, “Amuk Beemey Nga i Tuluse, féwaléyém amaén i de batéw ni.”

4Endob séménumbul i Jesuse mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Békén amaén saén i funay étéwe méuyag.’ ”

5Tidéw béno, méntékow nuwit Satanasey Jesuse mangéy dob gérotore gonon. Brab fénténgténgén dey kéluhanay de ingéd dob duniyae. 6Atin ménbéréh i Satanase mano, “Buluk lingkuwédo mo begén brab féngadafé mo begén, iray gu beem i kéluhanay ature méguléw bé de ni inok médayéw go. Géiraya ku kuwagib i étéwe fémilié ku magatur bé kéluhanay de ni, non begéney wéne atura no bé de ni béleewe. 7Lingkuwédonu brab féngadafénu, atin kéluhanay de ni gédoté mo.”

8Endob séménumbul i Jesuse mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Lingkuwéd go saén dob adafay Kadnane Tulusém. Been saén i féngadafé muwe.’ ”

9Tidéw béno, nuwit Satanase mangéy dob ingéde Jerusalem, brab nuwitén mangéy dob toowe gérotor bérungoy lawi i Tuluse. Atin ménsébéréh man bé Jesuse mano, “Amuk Beemey Nga i Tuluse, antéfor go. 10Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Suguéy Tulusey de télaki no démiyaga Beem, 11brab sakémé ro Beem inok énda émfali go bé de batéw dob fantade, fiyon i de sékéyém.’ ”

12I Jesuse séménumbul mano, “Endob wén soy Ménsulate Kébéréh i Tulus mano, ‘Kago téngkadén i Kadnane Tulusém rémigo bé kétaya muwe rigonén.’ ”

13Atin i Satanas ténéngkadén i Jesuse rémigo tete bé médoowe ségiyo-giyo kéténgkadén de. Endob énda génaga né de. Tidéw béno, ténagakén i Jesuse singkow.

I kéféganay i galbék Jesuse dob Galilea

14Tidéw béno, ménséfule i Jesuse mangéy Galilea, brab i barakat i Rémogor i Tuluse dob Beene. Atin i urete fantag bé Jesuse méraan ménlégéb dob de ingéd diyo. 15Atin téménoro i Jesuse dob de lawi féngadafan kay de Judio brab kéluhanay de étéw dénayéw ro.

16Tidéw béno, énggégumah i Jesuse dob Nasaret, sani gono nuwe ménruk. Atin bé gaiwe kétérén, ménahur dob lawie féngadafan loo bé adat ne, atin téménindég inok basané noy Ménsulate Kébéréh i Tuluse. 17Brab wén i niraye de basanén sénulat i Méntélatae sarigoy Tuluse muret féndawét Isaias, brab amun nukabén, énggébasa na noy ménsulate diyo mano, 18“I Rémogor i Tuluse ay ni dob Begéne, non fénémilién Begén inok muret bé Fiyowe Uret dob de méskinan. Sénuguén Begén inok muretu fantag bé kétangéye bé de ménkalabusu, brab émféséfule bé de fiyo kéténgténg i de langafén, brab témabang bé de kéfasangan. 19Atin sénuguén Begén muret fantag bé bélintuwae fégétigay Tulusey kégédaw ne bé de kéilawan.”

20Tidéw béno, amun énggilid i kébasa nuwe de, dénili noy ni basanén, atin fénséfuleén dob sugu-suguéne gémalbék dob féngadafane. Atin ménsar i Jesuse inok témoro. Atin ténéngténg i kéluhanay de étéw diyo. 21Atin ménbéréh mano, “Bé ni gai, i ni ménsulat méntuman dob adafa kome.”

22Tidéw béno, i kéluhanay de étéw diyo énggédayéwo roy Jesuse, brab ménggaif ro bé kéfiyoy de kébéréhén. Mélaw ménséfénginsa ro maro, “Aw békén bay ni nga Josehe saén?”

23Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Béréhé kom sékoy sébaane binuwaya mano, ‘Amuk beemey muwae, uwaém i lowoh me. Non amuk beemey ségétéwe tintu sarigoy Tuluse, rigo moy de mékégaif galbék dini dob kaame ingéd ségiléw bé de rénigo mo kun dob Kafernaum.’ ” 24Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I toowe béréhé ku begom, énda i ségétéw sarigoy Tuluse tayakufén dob kaane gonon. 25Endob béréhé ku begom i toowe fantag bé gai Eliase. Enda fénrana i Tuluse de bé téléwe gébélintuwa brab éném gétérésang kélungonon. Atin énggégumah i lénggobé dob de ni gonon. Bé béno gai, médooy de baléw do libun Judio. 26Endob fiyon ségétéw bé no do baléw dumo tom Judio dob Israel, énda fénfégédét i Tulusey Eliase dob berowe. Yamula sénugu i Tuluse mangéy dob ségétéwe libun baléw békén Judio dob sébaane ingéd féndawét Sarepta dob Sidon. 27Loo so bé gai Eliseawe ségétéw so sarigoy Tuluse. Wén i do médoo étéw déméruun fémute bé de dumo tom Judio. Endob énda i ségétéw bero fén-adi-adi saliyu bé ségétéwe étéw békén Judio féndawét Naaman tidéw Siria.” 28Atin i de kéluhanay de étéw diyo dob lawie féngadafan toow ro fo ménkérit bé kégélingo ruwe bé ni bénréh Jesuse. 29Mélaw dénédél ro taman dob uruk i tuduke diyo, sani féntindégo ro bé karowe ingéd, inok dérié ro damén dob fingase inok mélawu. 30Endob ménagéw i Jesuse témara dob kérara ruwe atin méntaus magéw ténagakén bero.

Dénédél Jesusey de saitan

31Atin méntaus i Jesuse léménudug mangéy Kafernaum sani sébaane ingéd sakuf i Galileawe. Diyo bé gaiy kétéréne, téménoro dob de étéw dob lawie féngadafan. 32Atin éngkéségiyonan i de étéw bé de kétoroén non énda saén ténoroén i kéfégitung i de ségiyo étéw. Yamula ténoroén i kaane kéfégitung. 33Atin diyo dob lawie féngadafan, wén i étéwe rénahukoy saitane. Brab ménkes toow fo métanug mano, 34“Adéhoyoy! Ati amungé muwe begey, Jesus tidéw Nasaret? Ménangéy go ba dini inok binasané mo begey? Enggétiga key ké ati Beeme. Beem i Mékétéfuwe tidéw dob Tuluse.”

35Endob génlé Jesusey saitane ni mano, “Kago selekén, brab tékédan go.” Sonom béno, ténuwar i saitaney étéwe ni rénahuko no. Atin méntékédan brab énda ménkaid i étéwe ni.

36Atin éngkéségiyonan ro kéluhanan. Brab ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati ni kébéréh? Dob kébéréh ne saén wén i barakatén. Sugué noy saitane tékédan atin modor tékédan.” 37Atin i urete fantag bé Jesuse ménlégéb dob de kéluhanay de ingéd diyo.

Nuwa Jesusey de médoo étéw

38Tidéw béno, méntékédan i Jesuse tidéw dob lawie féngadafan brab ménangéy dob lawi Simone, atin diyo i térima Simone libun déméruun toow fo méduf. Atin nongot roy Jesuse bé uwaé no. 39Atin téménindég i Jesuse dob tébing i libune ni, atin féntékéda noy kééduf ne. Sonom béno, ménadi-adiy libune ni. Atin méntek dénuwoto no bero.

40Amun mélédén i térésange, i de médoo do étéw wén i déméruu ro, nuwit ro dob Jesuse inok uwaé no bero. Atin kénuwah Jesuse bero brab ménadi-adi ro kéluhanan. 41Fénféraréyén soy médoowe saitan. Brab ménkes ro maro, “Beemey Nga i Tuluse.” Endob génléén bero inok métanék ro, non énggétiga roy Beeney Kristowe.

42Amun géfuwénén, méntékédan i Jesuse ménangéy dob sébaane gonon énda i étéw de bati. Endob i de étéw sélédé ro brab ménangéy ro dob Beene brab nongot ro ké énda damén tagaké no bero. 43Endob bénréhén bero mano, “I funa kuwe sénugu mangéy dini inok ureté ku dob de dumo ingéd i Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse dob de étéwén. Mélaw fatut ureté ku dob de dumo ingéd.”

44Atin i Jesuse ménagéw ménuret dob de féngadafan dob Judea.