Search form

Lukas 4:12

12I Jesuse séménumbul mano, “Endob wén soy Ménsulate Kébéréh i Tulus mano, ‘Kago téngkadén i Kadnane Tulusém rémigo bé kétaya muwe rigonén.’ ”