Search form

Lukas 4:13

13Atin i Satanas ténéngkadén i Jesuse rémigo tete bé médoowe ségiyo-giyo kéténgkadén de. Endob énda génaga né de. Tidéw béno, ténagakén i Jesuse singkow.