Search form

Lukas 4:16

16Tidéw béno, énggégumah i Jesuse dob Nasaret, sani gono nuwe ménruk. Atin bé gaiwe kétérén, ménahur dob lawie féngadafan loo bé adat ne, atin téménindég inok basané noy Ménsulate Kébéréh i Tuluse.