Search form

Lukas 4:2

2Amun diyoén i Jesuse, ménggégumah i odoroy de saitan féndawét Satanas inok téngkade noy Jesuse rémigo tete. I kérugay i ni éfot folo gétérésangan. Bé do no gai, énda ménama i Jesuse, atin toow fo ménlayaf.