Search form

Lukas 4:26

26Endob fiyon ségétéw bé no do baléw dumo tom Judio dob Israel, énda fénfégédét i Tulusey Eliase dob berowe. Yamula sénugu i Tuluse mangéy dob ségétéwe libun baléw békén Judio dob sébaane ingéd féndawét Sarepta dob Sidon.