Search form

Lukas 4:29

29Mélaw dénédél ro taman dob uruk i tuduke diyo, sani féntindégo ro bé karowe ingéd, inok dérié ro damén dob fingase inok mélawu.