Search form

Lukas 4:32

32Atin éngkéségiyonan i de étéw bé de kétoroén non énda saén ténoroén i kéfégitung i de ségiyo étéw. Yamula ténoroén i kaane kéfégitung.