Search form

Lukas 4:34

34“Adéhoyoy! Ati amungé muwe begey, Jesus tidéw Nasaret? Ménangéy go ba dini inok binasané mo begey? Enggétiga key ké ati Beeme. Beem i Mékétéfuwe tidéw dob Tuluse.”