Search form

Lukas 4:36

36Atin éngkéségiyonan ro kéluhanan. Brab ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati ni kébéréh? Dob kébéréh ne saén wén i barakatén. Sugué noy saitane tékédan atin modor tékédan.”