Search form

Lukas 4:40

40Amun mélédén i térésange, i de médoo do étéw wén i déméruu ro, nuwit ro dob Jesuse inok uwaé no bero. Atin kénuwah Jesuse bero brab ménadi-adi ro kéluhanan.