Search form

Lukas 4:41

41Fénféraréyén soy médoowe saitan. Brab ménkes ro maro, “Beemey Nga i Tuluse.” Endob génléén bero inok métanék ro, non énggétiga roy Beeney Kristowe.