Search form

Lukas 4:43

43Endob bénréhén bero mano, “I funa kuwe sénugu mangéy dini inok ureté ku dob de dumo ingéd i Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse dob de étéwén. Mélaw fatut ureté ku dob de dumo ingéd.”