Search form

Lukas 4:5

5Tidéw béno, méntékow nuwit Satanasey Jesuse mangéy dob gérotore gonon. Brab fénténgténgén dey kéluhanay de ingéd dob duniyae.