Search form

Lukas 4:6

6Atin ménbéréh i Satanase mano, “Buluk lingkuwédo mo begén brab féngadafé mo begén, iray gu beem i kéluhanay ature méguléw bé de ni inok médayéw go. Géiraya ku kuwagib i étéwe fémilié ku magatur bé kéluhanay de ni, non begéney wéne atura no bé de ni béleewe.