Search form

Lukas 5

Ténawag Jesusey de sungu kuyugén

1Wén i no sébaan fuweh, diyo i Jesuse dob doror i dogote féndawét Genesaret. Ménfégédét i de médoo do étéw sédantélo ro inok mégélingo ro bé kébéréh i Tuluse ureté Jesuse. 2Atin i Jesuse énggito noy ruwowe do awang diyo dob doror i dogote. Brab i de gefe de méntéfor ro non urahé roy de fukét ro. 3Amun i Jesuse ménda dob sébaane bé de awang ni ka Simon, nongotén bé féangéyé no kloh dob ménaléme de. Brab diyo ménsar ménuret bé kébéréh i Tuluse dob de étéw diyo ménribuk dob doror i dogote.

4Amun énggilid témoro i Jesuse, bénréhén bé Simone mano, “Fékérara tom dob ménaléme de brab lawu gom i da fukét goma nan inok gégédot gom do sédo.”

5Endob i Simone séménumbul mano, “Maistéro, méntérasay gey ségékélungonon brab énda foy énggédot gey de. Endob amun bénréhém, lawué key de fukét gey.” 6Amun ménunur ro bé lénawu roy de fukét ro, énggégédot ro toow fo médoo sédo, brab i de fukét ro gédét mékusi. 7Tidéw béno, nabit roy de dumo ro dob ségiyowe awang, inok témabang ro médot bé de sédo. Brab amun énggégumah ro, fénéno roy ruwowe timan awang taman gédét ro mééléd. 8Amun énggito Simon Pedrowey ni fénrigo Jesuse ula-ula, ménlingkuwéd dob adafa nuwe brab ménbéréh mano, “Kadnan, kago fégédét begén, non ségétéwu étéw ménsala.”

9I funa nuwe énggébéréh loo bé ni non toow fo ménggaif i Simone brab de dumo no bé kédooy de sédo énggédot ro. 10Fiyon foy de nga Sebedeo, ro Santiago brab Juan dumo Simone gémalbék, ménggaif ro so. Atin ménbéréh i Jesuse dob Simone mano, “Kago mégilak. Brab éndaén séméléd gom sédo. Tidéw béleewe, fésélédé ku begom étéw inok furay ro so Begén.”

11Amun féndunggu roy de awang ro, fénled roy kéluhanane, atin ménodor ro bé Jesuse.

Nuwa Jesusey ségétéwe fémuteén

12Wén i no sébaan fuweh dob sébaane ingéd, énggébalaka Jesusey ségétéwe étéw fémuteén. Atin bé kégito nuwe bé Jesuse, méntédunsum dob fantade brab ménfégédaw-gédaw bé Jesuse mano, “Kadnan, buluk méuyot go, géféadi-adino mo begén.”

13Atin i Jesuse béntérén i kémér ne brab kénuwahén, brab ménbéréh mano, “Méuyotu. Adi-adi go!” Sonom béno, ménkédan i fémute ne brab ménadi-adi. 14Atin bénréh Jesuse bé békén ureté no dob ségiyowe étéw brab sénuguén mano, “Ay go dob fadie inok, féténgténgém i ménadi-adi gon. Tidéw béno, tulak go loo bé ménbéréhe dob Kitabé tidéw dob Moisese inok gétigay kéluhanay de étéw ménadi-adi gon.”

15Endob i urete fantag bé Jesuse ménlégéb mangéy mérayu. Mélaw wén i toow fo médoo étéw ménangéy dob Beene inok mégélingo ro bé uret ne brab féuwa ro bé de déruu ro. 16Wén i no do gai, i Jesuse ménangéy dob sébaane gonon énda i étéw de bati inok félébu brab démasal diyo.

Nuwa Jesusey ségétéwe kimoyén

17Wén i no sébaan fuweh, téménoro i Jesuse. Atin diyo i de odoroy de Judio féndawét Fariseo ménsar beroy de témoro bé kitabe. Tidéw ro dob de sakuf Galilea brab Judea brab tidéw dob ingéde Jerusalem. Atin i barakat i Tuluse méndiyo dob Jesuse inok uwaé noy de déméruun bé de étéw. 18Atin énggumah i de étéw ménuwit bé kimoyéne ténanggung ro. Kétaya ro uwitén mahur inok fédiyoé ro dob téngaanga Jesuse. 19Endob énda i fiyo kéfélawang ro de, non bé médoowe do étéw. Mélaw ménénik ro dob atéf i lawie. Tidéw béno, ténosongo ro féagéwo ro de témuntun mangéy fantad dob kérara i de étéw dob adafa Jesuse. 20Amun énggito Jesusey kéféngintoow ruwe, ménbéréh dob ni étéw kimoyén mano, “Adih, i de salaém ménfésagadén.”

21Tidéw béno, i de Fariseo brab de témoro bé kitabé fénggitung ro maro, “Sedek émbéréh mékémurka i ni étéw? Enda i géfésagad bé de sala ké békén i Tuluse saén!”

22Endob i Jesuse gésobuto noy de itunga ro. Mélaw séménumbul mano, “Sedek séfénginsa gom dob de fédéw gom fantag bé kébéréh guwe? 23Toow na fo mélému béréhén, ‘I de salaém ménfésagadén.’ Non énda gito no ké wén i barakat gu de rémigo. Endob toow fo mérégén béréhén, ‘Tindég go brab agéw go.’ Non giton ké wén i barakat gu de rémigo. 24Endob féfégétiga ku begom i fantage bé Nga i Kéilawane, sani Begéne. Wén i barakat gu brab kuwagib gu dob duniyae ni émfésagad bé de sala.” Tidéw béno, bénréhén dob kimoyéne mano, “Béréhé ku beem, tindég go brab agéw go uwitém i iroo muwe mule mangéy dob lawi me.”

25Sonom béno, téménindég i kimoyéne ni dob téngaanga ruwe brab ménagéw nuwitén i iroo nuwe brab ménule mangéy dob lawi ne démayéw bé Tuluse. 26Atin i kéluhanay de étéw diyo, toow ro fo ménkéségiyonan brab ménggilak ro. Atin dénayéw roy Tuluse maro, “Enggégito tom do mékégaif bé ni gai.”

27Amun énggilidén ni de rénigo Jesus, ménagéw brab énggito noy ségétéwe étéw kémubra buwis féndawét Lebi, ménsar dob de kubranan buwis. Brab ménsébéréh i Jesuse de mano, “Odor go Begén.” 28Tidéw béno, i Lebiwe fénledén i kéluhanane brab téménindég ménodor bé Jesuse.

29Atin rénigo Lebiwey sébaane dakél karagiya dob lawi ne. Brab diyo i médoowe do étéw kémubra buwis brab médoo na étéw ménsar mama brab miném bero Jesuse. 30Atin i de témoro bé kitabé brab de Fariseo, ménbutég-butég ro brab ménbéréh ro dob de kuyug Jesus maro, “Sedek ménsélawék gom mama bé de kémubra buwis brab de ségiyo tete étéw?”

31Endob séménumbul i Jesuse mano, “I de fiyo kégélowoho no, énda kailanga roy muwae, éndob kailangay de wén déruu no. 32Enda ménangéyu dini inok tabaré kuy de métintu étéw. Yamula ménangéyu dini inok tabaré kuy de wén salaén inok gésénule ro.”

33Atin wén i de ménénginsa dob Jesuse maro, “I de kuyug Juan sénga tékélid démasal ro brab fuwasa. Loo so bé de kuyug i de Fariseo. Endob i de kaam do kuyug mama brab miném ro.”

34Endob i Jesuse sénumbulo no bero mano, “Ufama, i de kana dob uyote énda waléy tete i de fédéw ro taman énda tékédan i témérimawe lagéy. 35Endob gégumah i gaiwe ké édotén nén i témérimawe lagéy dob berowe, brab been nay no fuwasa ro bé do no gai. Ségiléw so bé de kagén kuyug, non amuk diniwu séna, énda fuwasa ro.”

36Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya fantag bé sébidanay mantuwe kétoroén brab tafaye kétoro i de Judio. Ménbéréh mano, “Enda i étéw rémiyas bé mantuwe kégal inok fégétabung bé tafaye kégal. Non amuk rigoné no, mésinggula i mantuwe kégal, brab énda fo médait féséréfaén i mantuwe bé tafaye de. 37Brab énda i étéw mahur bé mantuwe arak dob tafaye ahuron arak rénigo bé kulit ayame, non mébétus i mantuwe arak dob tafaye ahuron brab mébinasa brab méitis i mantuwe arak. 38Endob fatut i mantuwe arak ahurén dob mantuwe kulit fédéngon de. 39Brab énda i étéw buluk géiném bé tafaye arak méuyot bé mantuwe de non mano, ‘I tafaye arak mas na fiyo.’ ”